Arad, Str. Dorobantilor nr.36

Definiții

ANEXA 15. Definiții 

Definitii În sensul Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului european și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”), se aplică următoarele definiții:

"animal" înseamnă un animal domestic din:

(c) specia ovină (Ovis aries);

"rasă" înseamnă o populaţie de animale suficient de omogenă pentru a fi considerată a fi diferită de celelalte animale din aceeaşi specie de către unul sau mai multe grupuri de crescători care au convenit să înscrie animalele în cauză în registre genealogice, cu detalierea ascendenţilor lor cunoscuţi, în scopul reproducerii caracteristicilor moştenite ale acestora prin reproducţie, schimb şi selecţie în cadrul unui program de ameliorare;

"animal de reproducţie" înseamnă animal de reproducţie de rasă pură 

"societate de ameliorare" înseamnă orice asociaţie de crescători, organizaţie de ameliorare sau organism public, altul decât autorităţile competente, care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în scopul desfăşurării unui program de ameliorare cu animale de reproducţie de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înfiinţat(e) de aceasta;

"autorităţi competente" înseamnă autorităţile unui stat membru cărora, în conformitate cu prezentul regulament, le revine răspunderea în ceea ce priveşte:(a) recunoaşterea societăţilor de ameliorare şi a exploataţiilor de ameliorare şi aprobarea programelor de ameliorare desfăşurate de acestea cu animale de reproducţie;(b) controale oficiale asupra operatorilor;(c) furnizarea de asistenţă către alte state membre şi ţări terţe în cazul constatării unor cazuri de neconformitate;(d) alte activităţi oficiale decât cele menţionate la literele (a) şi (c); 

,,control oficial" înseamnă orice tip de control efectuat de autorităţile competente  pentruverificarea  conformităţii cu normele  prevăzute  în  regulamentul 1012/2016;

,,ICAR" înseamna  Comitetul Internațional pentru Controlul Performanțelor la Animale;

"animal de reproducţie de rasă pură" înseamnă un animal care este înscris sau înregistrat şi eligibil pentru a fi înscris în secţiunea principală a unui registru genealogic;

"registru genealogic" înseamnă,orice registru genealogic pentru animale din speciile bovină, ovină, caprină sau ecvină, orice arhivă sau suport de date, care este condus de o societate de ameliorare şi este alcătuit dintr-o secţiune principală şi, dacă societatea de ameliorare decide acest lucru, dintr-una sau mai multe secţiuni suplimentare pentru animale din aceeaşi specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea principală;

"secţiunea principală" înseamnă secţiunea din registrul genealogic în care animalele de reproducţie de rasă pură sunt înscrise sau sunt înregistrate şi eligibile pentru a fi înscrise, cu indicarea detaliilor privind ascendenţii şi, după caz, privind calităţile lor;

"clasă" înseamnă o diviziune orizontală a secţiunii principale în care animalele de reproducţie de rasă pură sunt înscrise în funcţie de calităţile lor;

"valoare de ameliorare" înseamnă o estimare a efectului preconizat al genotipului unui animal de reproducţie asupra unei caracteristici date a descendenţilor săi;

"control oficial" înseamnă orice tip de control efectuat de autorităţile competente pentru verificarea conformităţii cu normele prevăzute în prezentul regulament;

"certificat zootehnic" înseamnă certificate de reproducţie, atestate sau documentaţii comerciale eliberate pe hârtie sau în format electronic pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea care oferă informaţii privind pedigriul, identificarea şi, dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanţei sau ale evaluării genetice;

"introducerea în Uniune" înseamnă acţiunea de a introduce animale de reproducţie şi material germinativ provenind de la acestea într-unul dintre teritoriile enumerate în anexa VI din afara teritoriilor respective, cu excepţia tranzitului;

"comerţ" înseamnă acţiunea de cumpărare, vânzare, schimb sau dobândire în alt mod sau punere pe piaţă a animalelor sau a materialului germinativ provenit de la acestea în cadrul Uniunii, inclusiv în cadrul unui stat membru;

"operator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică căreia i se aplică normele prevăzute în prezentul regulament, de exemplu, societăţile de ameliorare, exploataţiile de ameliorare, părţile terţe desemnate de societăţile de ameliorare sau exploataţiile de ameliorare prevăzute la articolul 27 alineatul (1) litera (b), centrele de colectare şi de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a embrionilor, echipele de colectare sau producţie a embrionilor şi crescătorii;

,,crescător"orice deținător de animale sau alte  specii de interes  zootehnic, indiferent de forma de organizare, care are animalele  înscrise  în  Registrul  național al exploatațiilor, în Registrul  agricolși/sau în altă  bază de date de interes  național  recunoscută de autoritatea   competentă a statului   în   zootehnie.

"program de ameliorare" înseamnă un set de acţiuni sistematice, inclusiv înregistrarea, selecţia, ameliorarea animalelor de reproducţie şi de material germinativ provenit de la acestea şi schimburile de animale de reproducţie şi de material germinativ provenit de la acestea, concepute şi puse în aplicare cu scopul de a menţine sau îmbunătăţi caracteristicile fenotipice şi/sau genotipice dorite ale populaţiei de reproducţie ţintă.

Evaluarea genetică - acţiunea de estimare a valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie;

Valoare de ameliorare - valoarea estimată a unui reproducător pentru un anumit caracter, dată de performanţa proprie, şi/sau performanţele ascendenţilor, valoarea medie a performanţelor descendenţilor şi colateralilor, exprimată ca abatere de la media contemporanilor. 

Lucrări de selecţie – acţiuni de înregistrare a şi înregistrare a performanţelor zootehnice, estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie;

Testarea performanțelor (Măsurarea şi înregistrarea  performanţei)- măsurarea şi înregistrarea performanţei fiecărui individ candidat la selecţie sau a descendenţei sale, de către o societate de ameliorare/exploataţie de ameliorare,  recunoscută de către autoritatea competentă a statului în zootehnie;