Arad, Str. Dorobantilor nr.36

Date generale Asociație

I. DEFINIRE 

Art. 1.1. Registrul Genealogic reprezintă, conform Regulamentul UE 1012/ 8 iunie 2016 – privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, orice registru genealogic pentru animale din speciile bovină, ovină, caprină sau ecvină, orice arhivă sau suport de date, care este condus de o societate de ameliorare și este alcătuit dintr-o secțiune principală și, dacă societatea de ameliorare decide acest lucru, dintr-una sau mai multe secțiuni suplimentare pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise, în secțiunea principală. 


Art. 1.2. ASOCIATIA PASTORUL CRISANA este o organizație profesională, independentă, apolitică, fara scop patrimonial care reunește prin liberă adeziune, crescătorii de ovine și persoane fizice sau juridice, interesate să se angajeze în activități tehnice și economice privind ameliorarea și apărarea sănătății ovinelor, valorificarea producției și apărarea intereselor crescătorilor de ovine ai rase Turcana.

Art 1.3. În elaborarea Programului de ameliorare si Regulamentul de organizare și funcționare al Registrului genealogic pentru ovine se face referire la determinarea calității genetice utilizând trei termeni cu aceeași valoare, conform Anexei 15; și în conformitate cu Art. 64 din Regulamentul 1012/2016, privind trimiterile la directiva abrogată (89/361/CEE), în ceea ce privește legislația care a fost transpusă prin Ordinele de Ministru din 2006 cu modificările și completările ulterioare, se interpretează ca trimiteri în conformitate cu dispoziţiile  regulamentului ameliorării 1012/2016, 


II. OBIECT, BAZĂ LEGALĂ 

Art.2.1. Obiect: Prin prezentele dispoziții ACO PASTORUL CRISANA denumită Societate de ameliorare (Reg.1012/2016) reglementează înscrierea/ înregistrarea, schimbul de animale, certificarea ascendenților și a altor informații zootehnice în cadrul registrului genealogic al rasei Țurcană, monitorizează produșii obținuți din părinți înscriși/ înregistrați în secțiunile Registrului genealogic, asigură consiliere în selectarea reproducătorilor masculi de rasă pură și afluirea acestora către exploatațiile deficitare, face recomandări privind schimburile de reproducători în acord cu ierarhizarea femelelor și potrivirea perechilor în cadrul fiecărei campanii de montă.

Asociatia Pastorul Crisana este acreditata din anul 2007  pentru conducerea registrului genealogic la rasa Turcana

Art. 2.2. Baza legală: Prezentul  regulament are la bază legislația  națională  și  europeană din domeniul de activitateal asociației: 

LegeaZootehniei nr. 32/2019, 

Legea nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea OUG nr.23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, prin sistemul de indentificare prin crotaliere, utilizându-se două crotalii auriculare, imprimate cu acelaşi cod unic de identificare în termen de până la 6 luni de la naştere,

Ordinul nr. 1045/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de apreciere a ovinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2006,  Ord. 20/ 2006 pentrua probarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, Ord 21/ 2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, Ord. 22/ 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie.

Normele ICAR 2017/2018 Sectiunea 5, 

Regulamentul European 1012/ 2016 privind condițiile  zootehnice  și  genealogice  aplicabile animalelor de reproducție de rasă  pură, a porcilor de reproducție  hibrizi  și a materialului germinativ  provenit de la acestea, comerțului cu acestea  și  introducerii lor înUniune, Regulamentul 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012 /2016 cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate  pentru  informațiile  ce  urmează̆ să fie incluseînlistele cu societățile de ameliorareșiexploatațiile de ameliorarerecunoscute, 

Regulamentul 717/ 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012/ 2016 privind  modelele de certificate zootehnice  pentru  animalele de reproducție, materialul germinativ  provenit de la acestea,

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/602 al comisiei din 15 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/717 privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea 


III. RELAŢII FUNCŢIONALE, ORGANIZARE 

Art. 3.1. Relații funcționale: 

1. Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu" ,,Autoritatea competentă a statului în zootehnie "– recunoscută de Uniunea Europeană pentru transpunerea și implementarea legislației europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel național prin structurile sale teritoriale, conformLegii 32/2019 a Zootehniei.

2. ASOCIATIA PASTORUL CRISANA  este "societatea de ameliorare" recunoscută prin acreditare de către autoritatea competentă, respectiv ANZ,  în scopul desfășurării unui program de ameliorare propriu pentru animale de reproducție înscrise/înregistrate  în registrul genealogice pe care l-a înființat și îl conduce.

3. Asociațiile responsabile CPP/ Controlul performanțelor de producție sunt acreditate de ANZ și sunt părți terțe cărora Societatea de ameliorarea le-a externalizat activități legate de gestionarea programului de ameliorare al rasei Țurcană, desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor ROF și PA, a legislației naționale și europene în vigoare .

4. Crescătorul (deținătorul) de ovine este reprezentat de persoana fizică sau juridică, care, prin liber consimțământ aderă la Asociația de RG, beneficiind de drepturile și obligațiile prevăzute în Programul de ameliorare și de Regulamentul de organizare și funcționare și în alte forme contractuale încheiate între părți, cu respectarea legislației în vigoare.

5. Agenția de Plați și Intervenții în Agricultură este o agenție din România care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, înființată în anul 2004 și care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură și în cadrul măsurilor de piață pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune.

6. ANSVSA-Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului - ministru.


Art. 3.2. Organizare 

Conducerea Registrului genealogic al rasei de ovineȚurcană, este în responsabilitatea Asociației Crescătorilor de ovine  conform acreditării Agenției Naționale pentru Zootehnie. Atribuțiile administrative privind gestionarea resurselor financiare din cadrul asociației sunt în sarcina compartimentului contabilitate.

Organele de conducere în cadrul ASOCIATIEI PASTORUL CRISANA sunt:

1. Adunarea Generală a Asociației Păstorul Crișana;

2. Consiliul director;

3. Biroul Tehnic Central al Registru Genealogic, care are în componență Birourile Zonale ale R.G.reprezentate de specialiști angajați ai societății de RG..

4. Consiliul tehnico-stiintific (are rol consultativ nu decizional).

BiroulTehnic Central al Registrului Genealogic  este responsabil pentru gestionarea activității de întocmire și menținere a registrului genealogicîmpreună cu Birourile Zonaleale Registrului Genealogic sub supravegherea internă a consiliului director si a Președintelui Asociației Păstorul Crișana (aceștia avănd rol decizional conform organigramei din Anexa 1) si la îndrumarea consiliului tehnico-stiintific.


IV. REGULI GENERALE

Art. 4.1. Condiții minime pentru exploatațiile din care provin animalele înscrise/ înregistrate în registrul genealogic .

Fermele din care provin animalele înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei Turcană, prin reprezentanții săi, persoane fizice sau juridice, trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții: 

să dețină animale de reproducție în exploatații amplasate pe teritoriul României;

animalele deținute să aparțină rasei Programului de ameliorare aprobat de ANZ;

să folosească sistemul de individualizare al animalelor conform legislației sanitar veterinare in vigoare (Ord 40/2010) cu obligația crotalierii (fermă/definitivă) la vârsta de 1 lună (ICAR 2017/2018, Ord. 22/ 2006); Începând cu anul 2018 se impune ca măsura suplimentarăde identificare,tatuarea cu codul de ferma a produșilor femeli și masculi reținuți pentru reproducție, pana la vârsta de 5 luni, conform OM 1045/2018;

să folosească monta naturală autorizată și dirijată, insămânțarea artificală sau transferul de embrioni pentru efectivul cuprins în programul de ameliorare;

fermierul să fie atestat pentru creșterea animalelor (atestat de producător eliberat de primărie) dacă activează ca persoană fizică, conform cu normele în vigoare, sau, dacă este societate, să aibă înscris in Certificatul de înregistrare fiscala codul CAEN specific creșterii ovinelor (0145, 0150); 

să asigure ovinelor o hrănire și îngrijire corespunzătoare cerințelor speciei, rasei şi în conformitate cu normele sanitare-veterinare în vigoare


Art. 4.2. Externalizarea activității de Control al performanțelorproducției (lapte/ carne)

Asociatia Pastorul Crisana Arad recunoscută ca Societate de ameliorare de către autoritatea competentă ANZ,  efectuează ea însăși lucrari privind controlulperformanțelor de producție și desfășoarăactivitatea pentru îndeplinirea etapizată a obiectivului programului de ameliorare  prin: controlorii angajați cu contract de muncă sau prin contracte de prestări servicii și prin colaborare cupărți terțe acreditate ANZ, cărora le-a încredințat lucrari din PA.

Aceste asociații acreditate au obligația să respecte legislația europeană și națională precum și prevederile Programului de ameliorare și Regulamentului de organizare și funcționare elaborat de Asociatia Pastorul Crisana și aprobat de ANZ, așa cum este prevăzut în Contractul de colaborare încheiat între cele două părți. 

Având în vedere acestea, Asociatia Pastorul Crisana Arad rămâne responsabilă în fața autorității competente pentru asigurarea conformității cu cerințele de aprobare a programului de ameliorare. 

Lista Asociațiilor acreditate pentru activitatea de control a performanțelor de producție este prezentată  atât în PA  cît și ca anexa la prezentul ROF.